Vad är källkoden? (2023)

Innehåll

 • 1 Vad är källkoden eller källkoden?
 • 2 Källkodstruktur
  • 2.1 variabler
  • 2.2 meningar
  • 2.3 Jämförelser
  • 2.4 Kommentarer
 • 3 Skapande av källkoden
 • 4 källkoder på webbplatser
 • 5 Betydelse för SEO
 • 6 Expand Knowledge
 • 7 relaterade innehåll

Vad är källkoden eller källkoden?

Bild:Källkod - Författare: SeoBility - Licens:CC BY-SA 4.0

Källkoden är uppsättningen instruktioner som gör alla webbplatser, appar eller programarbete.Därför används den som bas i allt som innebär en programmerbar källa, från en enkel webbplats till rymdskepp.

Med detta i åtanke är det viktigt att komma ihåg att det finns olika programmeringsspråk som källkoderna kan skrivas och också olika sätt att använda dem för att skapa programvara som fungerar som en sammanställning eller tolkningskod.

Källkodstruktur

Källkoden eller texten kan drabbas av olika variationer, enligt programmeringsspråket som ska användas, men i huvudsak skrivs alla koder i en platt textfil.

Å andra sidan har programmeringsspråk något gemensamt med det naturliga språket och det är, även om de exakta reglerna för grammatik och deras ordförråd varierar beroende på språket, alla har en logisk och exakt form av att strukturera deras skrivande.

Från den principen är programmeringsspråk utformade för att erkänna funktionaliteter som de som beskrivs nedan:

Variabler

Variablerna används för att lagra modifierbar information, därmed deras namn.På detta sätt medger alla programmeringsspråk variabler och därför använder alla programvara som accepterar användare av användare dem.

För att bättre förstå detta koncept, låt oss titta på ett exempel med e-handel:

När vi studerar denna typ av webbplatser kan vi verifiera att strukturen och temat för dess sidor ofta är identisk, men varje produkt som tas till inköpsvagnen, leveransadressen eller försäljningsvillkoren skiljer sig från en beställning till en annan tack vare variablerna.

Detta beror på att dessa variabler kan hysa olika typer av information, till exempel: ett heltal som 5 kallas "hela";Ett ord som "hund" kan vara en kodkedja eller på samma sätt kan en enkel variabel av sant och falskt innehålla enBoolesk operatör.

Meningar

Vid programmering är en mening eller uttalande en instruktion som används för att utföra processer eller agera kommandon som tilldelning av ett värde till en variabel.Genom att transportera detta koncept till JavaScript kan en tilldelning av variabel vara följande:

Lämna äpplen = 5;

I föregående fall innehåller "Apple" -variabeln nu "5" -värdet och kan nämnas i koden.

Andra vanliga meningar på programmeringsspråket kan också vara: switchar (switchar), slingor, if/annars meningar och mer.

Jämförelse

Dessa är "operatörer" som använder tecken för att jämföra två olika variabler som också, beroende på programmeringsspråket och vilken typ av jämförelse som behövs, kan fungera på olika sätt.

Till exempel: I JavaScript verifierar jämförelseoperatören “==” om båda värdena sammanfaller.Så om det föreslås: 5 == 5 bör returnera ett "sant" svar (sant), eftersom båda värdena är identiska.

Jämförelseoperatören "===" bevisar också paritet i typer av variabler.Som sagt och efter det föregående exemplet, om det visas: 5 === 5, bör återvända som svar: "False" (FALS), visas i detta fall den första som ett heltal och det andra föregås av en kedja .

Kommentarer

Kommentarerna utförs i allmänhet inte av ett program, men de är användbara för att hjälpa programmerare med kodning, eftersom programvaran kan bli komplicerad genom att dela stora program i olika filer och var och en kan innehålla hundratals kodlinjer.

Sett på detta sätt är det extremt komplicerat för alla och till och med för en utvecklare/att följa och förstå varje fil och varje kodrad, med hänsyn till att det dessutom är normalt att hitta flera utvecklare/arbetar med stora eller Små mjukvaror samtidigt och/eller med tiden.

I detta sammanhang och för att underlätta kommunikation hjälper kommentarer utvecklarna/är att förstå vad deras föregångare har programmerat och svarar på frågor som: Vilken funktion spelar dessa block?Eller hur används de?, Etc.Som vi just har sett, eftersom de är texter utan format som inte tolkas som en del av programmen, kan de innehålla all information som behövs för att tjäna som hjälp.

Låt oss se dem med ett exempel:

// En kommentar är ett textfragment som inte kommer att köras eller tolkas av ett program.

Skapande av källkoden

Källtexterna är skrivna på olika sätt och av den anledningen använder många utvecklare/använder en IDE (integrerad utvecklarmiljö eller integrerad utvecklingsmiljö) som stöd för att skriva koderna, eftersom dessa gränssnitt har användbara verktyg som: Autopleted, förslag på Koder, rening, markerad med koder och mer.

Förutom ID: erna för att läsa och skriva koder snabbt är användningen av program som Notepad +++ emellertid också ofta att skriva källtexterna, eftersom deras filer är platt texttyp och gör att de kan spara dem med en förlängning. ”JS” för att arbeta som koder i JavaScript.

Källkoder på webbplatser

Källkoder används också för att skapa webbplatser, tack vare detta är det möjligt att kontrollera hur information flyter eller hur användare och användare presenteras.

Som nämnts ovan finns det många programmeringsspråk som en webbplats är skriven, men bland de mest universella är: JavaScript, PHP, Python, Ruby och Java.

Som sagt, webbplatser, särskilt, använder språk som PHP för att generera sitt webbflöde och sättet att visa innehåll.Om vi ​​till exempel analyserar en bloggartikel ser vi att PHP -koden är ansvarig för att extrahera information som titel, författarskap, datum eller samma inlägg i inlägget från dess databas.

Å andra sidan är HTML -koder vanliga i element relaterade till bloggdesign och även CSS -koder rekommenderas för att lägga till stilinformation som: källor, källstorlekar, kolorimetri eller andra designinställningar.

Obs: Alla sökmotorer erbjuder möjligheten att deras användare eller användare kan se koderna som arbetar på en webbsida via kommandot: “Ctrl + U”.

¿Qué es el Código Fuente? (2)

Skärmupptagning av ett exempel på källtexten tillseobility.net

Betydelse för SEO

Källkoderna är extremt relevanta för SEO, eftersom de utgör den huvudsakliga grunden för webbplatser och applikationer.

I den meningen tillåter de att definiera från hur en webbplats fungerar för att ladda hastigheter eftersom allt är fastställt, åtminstone delvis, av källtexterna.

Därför kan en dåligt skriven eller vagt optimerad kod ladda mycket långsamt och försämrasSidbelastningshastighet, faktum att samtidigt påverkar placeringen av webbplatsen i sökmotorens ranking.

Dessutom definierar källkoderna vilka element som används på en webbplats, som är direkt relaterade till SEO.Till exempel primära funktioner som: inkludering avMetataggarsom hjälper till att korrekt skilja platsavsnitten, från de alternativa texterna för bilderna, den ansvariga optimeringen för att anpassa sig till de olika skärmarna och många andra faktorer som hjälper till att förbättra SEO, kontrolleras fullständigt av programmeringen som körs bakom kulisserna.

Utvidga kunskapen

Relaterat innehåll

 • Du kommer att vara smutsig
 • Kommandofil
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 26/12/2023

Views: 5909

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.